Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Magyar Vöröskereszt   Keresőszolgálat   Véradó Adatbázis   Véradásszervezés   Megyei Szervezetek   Magyar Ifjúsági Vöröskereszt

Címlap Norvég projekt Tapasztalati szakértőket képeznek régiónkban is

Tapasztalati szakértőket képeznek régiónkban is

E-mail Nyomtatás PDF

A Budapesti Szociális Központ, mint fő pályázó partnereivel: a Magyar Szegénység Ellenes Hálózattal, a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetével és a Szociális Innovációs Társulással együtt közös képzési programot valósít meg, több célcsoport számára. A program fő célja a szegénységben élők tapasztalati szakértővé képzése három régióban: Budapesten, Veszprémben és Nyíregyházán.

Ki a tapasztalati szakértő?

A szegénység és társadalmi kirekesztettség képzett tapasztalati szakértői azok a személyek, akik saját maguk megtapasztalták a szegénységet, akik megbirkóztak ezzel a tapasztalattal és kiterjesztették e tapasztalatot a szegénység szélesebb körű megértésévé, és képzés során olyan magatartásformákat, készségeket és módszereket sajátítottak el, melyeket képesek szakmailag alkalmazni a szegénység elleni harc minden területén.

Átfogó cél

Az elsődleges cél, hogy pilotképzésünkön keresztül létrehozzunk egy „új szakmát”, a „tapasztalati szakértő” szakmáját, megteremtsük a képzésfejlesztés alapfeltételeit, kiképezzük az új terület képviselőit.

Hosszú távú cél

A belga alapötletből kiindult képzést szegénységkezelő, érdekérvényesítő modellként kívánjuk megajánlani az Európai Unió országaiban. A modell elősegítheti a helyi és az országos tervezés társadalomba vezetését és a demokratikus deficit csökkentését.

Közvetlen cél

45 tapasztalati szakértő (azaz régiónként 15 szegény ember) kiképzése „Képzett tapasztalati szakértővé”, 8 hónapos, kísérleti kurzus során.

Az 512 órás kurzus főbb moduljai

256 elméleti és 256 gyakorlati jellegű órából álló képzésünk egésze tréning-hangsúlyos, melynek teljes folyamatát végigkíséri a három képzési helyszínen egy-egy helyi tréner. Mivel a résztvevők személyes élettapasztalatát tekintjük elsőrendű fontosságúnak, ezért még a kognitív ismeretek átadását is ehhez a szemponthoz igazítjuk.

(I.) Előkészítés: Az elméleti képzési részt előkészítő szakaszban ráhangoljuk a résztvevőket a nem hagyományos iskolai képzésre, a tréning munkamódban tanulásra, ahol nem csak ülnek a padban és passzívan hallgatják az előadót, hanem aktívan alakítják saját maguk és társaik képzési folyamatát. Ebben a blokkban kezdjük el a helyszínenként 15 résztvevő csoporttá alakítását, és tréning munkamódra felkészítését. Megismertetjük velük az e-learning mint távoktatási forma előnyeit, a digitális írástudás jelentőségét, s hogy ők mit tehetnek a digitális kirekesztés ellen.

A gyakorlati képzési részt előkészítő és folyamatában végigkísérő szakaszban a tapasztalati szakértők és tereptanáraik közös feladatainak csoportos feldolgozása zajlik, szupervízor közreműködésével. E képzési modul egyúttal tereptanár-felkészítő funkciót is betölt.

(II.) Életút-elemzések: Belga kollégáink legfontosabb tapasztalatából kiindulva, tréningünket olyan sa­ját­él­mé­nyek meg- és átélésével kezdjük, melynek során a résztvevők csoportos formában keresik és találják meg egyéni és csoportos válaszaikat arra a kérdésekre, hogy „Miért is vagyok szegény?” S mi ebben a saját szerepe, felelőssége? No és mi a szülőké, a szomszédságé, a szűkebb-tágabb helyi közösségé, a társadalomé, a hazai és a nemzetközi intézmény-rendszereké, stb. Ebben a modulban strukturált formában dolgozzuk fel a résztvevők (1.) család-, (2.) iskola-, (3.) munka-, (4.) egészség- és (5.) szegénység fókuszú életút-törté­ne­te­it. Részben e videóra felvett beszélgetésekre épül a képzés további része, és az itt elhangzottakat a későbbiekben több szempontból is kielemezzük, megértve azok oksági összefüggéseit.

(III.) Módszer-, eszköz- és készség-tár: A tapasztalati szakértő szerep kialakításában döntő fontosságú képzési modulban a tapasztalatok megragadásának, megfogalmazásának, láthatóvá tételének, mások felé közvetítésének és mások előtti képviseletének elveit és technikáit vesszük sorra. Képzésünket akkor fogjuk majd eredményesnek tartani, ha tapasztalati szakértő­ként felismerik a mindennapokban működő elnyomó technikákat és képesek lesznek új- és másfajta választ adni azokra, ezzel mintegy mintát adva sorstársaiknak.

(IV.) Terepgyakorlatok: 7 helyszínen valósulnak meg (1.) helyi családoknál, (2.) helyi önkormányzatnál, (3.) helyi iskolában, (4.) helyi szociális szolgálatnál, (5.) megyei vagy regionális közigazgatási szervnél/közintézménynél, (6.) minisztériumban, illetve (7.) civil érdekvédő szervezetnél. A tapasztalati szakértők a helyi intézmények működését az igénybevevő/ügy­fél oldaláról nap mint nap megtapasztalták, saját tapasztalatukból többnyire ismerik a szegénységből, mint élethelyzetből fakadó nehézségeket, amelyekkel az ügyintézés, de akár a mindennapi életvitel során szembesülniük kell. A közigazgatás, a minisztériumok, és a civil szektor belső működési mechanizmusai viszont lényegében ismeretlenek a szegénységben élők számára. E képzési modul terepgyakorlatai során egyrészt belülről is megismerhetik a felsorolt intézmények működését, és azonosíthatják az együttműködést gátló tényezőket, továbbá meg fogják tudni határozni a tapasztalati szakértő mint segítő szakma kapcsolódási lehetőségeit, egy-egy intézmény, szervezet működési területén.

A terepgyakorlatok során a tereptanár és a tapasztalati szakértő tandemet (együttműködő párost) alkot, mintegy modellálva ez utóbbi szakember szaktevékenységének alapformáját.

Várhatóan épp e terepgyakorlatok során személyesen is megismert tereptanáraik és a hozzájuk kapcsolódó szakemberek köre fogja nyújtani azt a háttér-szakértői tudásbázist, melyre a tapasztalati szakértők, szakmai munkájuk során, hosszú távon is bizton támaszkodhatnak.

(V.) Kognitív ismeretek átadása: E modulban 9 témakör alapismereteit adjuk át abban a formában, hogy az egyes témakörök oktatói a képzési folyamat egészét végigkísérő trénertől megkapják az adott témakörökben felmerült kérdéseket, továbbá arra is mód lesz, hogy a kognitív ismeretek oktatói belepillantsanak az egyes témakörökben a képzés korábbi szakaszaiban videóra vett anyagokba, hogy ezáltal még közvetlenebbül reflektálhassanak a résztvevők személyes tapasztalataira. A 9 témakör az alábbiakat fogja felölelni: (1.) Alkotmánytan, antidiszkrimináció, esélyegyenlőség, (2.) Jogérvényesítési és civil protokoll, (3.) Lakhatás/szomszédság kölcsönös segítése, (4.) Munka, (5.) Egészséges élet, (6.) Önkormányzatiság, (7.) Oktatás, (8.) Szociális szolgáltatások - I., (9.) Szociális szolgáltatások - II. Ez utóbbi azért kap kiemelt hangsúlyt, mert e körben koncentráltan összegződik mindaz a tengernyi probléma, mellyel a tapasztalati szakértőknek foglalkozniuk kell.

(VI.) Szupervízió/tereptapasztalat-elemzés: Az I.sz. modulhoz illeszkedve a tapasztalati szakértők és tereptanáraik közös feladatainak csoportos feldolgozása zajlik, szupervízor közreműködésével. E képzési modul egyúttal tereptanár-felkészítő funkciót is betölt. A terepgyakorlatok tandemjei e modulban elemzik és (ennek eredményeként) építik meg a tapasztalati szakértő és a különféle szakemberek közötti együttműködés kívánatos és lehetséges megoldási módjait.

A szupervízió során e két szereplő szakmai vakfoltjait tárjuk fel. Valószínűleg nem tévedünk nagyot annak feltételezésével, hogy alapesetben sem az nem hisz a személyes élettapasztala­tok hasznosíthatóságában és átadhatóságában, aki e tudással rendelkezik, sem az, aki ezt a tudást a saját szakmai munkájában használhatná. Van tehát min változtatni.

(VII.) Összegzés, hálózati jövőterv készítés: A képzés lezárása során egyrészt az elhangzottakat fogják kiértékelni a projekt szereplői - legfőképpen a jövőbeni tapasztalati szakértő szerepe, feladatai, eszközei szempontjából, másrészt a hosszú távú stratégiai együttműködés tervét fogjuk kidolgozni. Hálózatot tervezünk és építünk.

Kapcsolódó képzések

12 mentor (régiónként négy mentor) továbbképzése; 200 szociális munkás BA és MA hallgató érzékenyítése a téma iránt, nyári szociális tábor keretében (régiónként egy tábor)

30 tereptanár (régiónként 10 mentor) továbbképzése a tapasztalati szakértő alapképzés keretein belül.

Egyéb várható eredmények

Tréneri kézikönyv összeállítása, kiadása

Hálózatépítés: tapasztalati szakértőket támogató szakmai háttérbázis kialakítása

A projekt eredményeit bemutató dokumentumfilm leforgatása

Négy tematikus webfelület fejlesztése partnerek honlapjain

Projektzáró konferencia megrendezése.

További információ a http://www.bszf.hu/ oldalon olvasható.

A projekt támogatási forrása: EGT és Norvég finanszírozási mechanizmusok

A projekt sorszáma: 0057/NA/2006-2/ÖP-4

 

Akadálymentes változat

http://www.veradas.hu - Adjon vért Ön is!

Közösségi oldalak